ප්‍රේමිය..,

සුවඳති මල් පිපෙන්නේද
සුර්යයා හිනැහෙන්නේද
ආදරය දොරේ ගාලා යන්නේ ද
එක විටෙක නම්

ඔබ තුරුළු වන්නේද
මට හාදු දෙන්නේද
අතොරක් නැතිව කියවන්නේද
මා තුරුලේ නම්

මියෙන්නට බිය නැති
ආදරය මට හිමි
මේ නිහඬ පෙම් තල මත
අප ගී අසනා නිසාවෙනි


නිසල රැයක දී | බක් මස

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්