වෙනස

sayane

8 ක් අදහස් දක්වලා.:

ලහිරු

ඒකත් ප්‍රශ්නයක් තමයි.... විශ්වාසය ගැන!

පිස්සා පලාමල්ල

හීන වලට රැවටෙනවා....

පූසා

මා සිතා සිටි නුඹ
ඇත්තම නුඹට වඩා
බොහෝ වෙනස් බව
පසක් විනි මට

Il mondo di una povera pazza

හරිම සාමාන්‍යය හින්දා එහෙම වෙනවා ඇති...

උපරිමයි...

Lishan Puwakowita

ඔක්කොටම බොහෝම ස්තූතියි..!

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්