නිදි? කුම්බා

6 ක් අදහස් දක්වලා.:

මධුරංග

ඒක නේන්නම්....

Hasitha

කෙළවිල්ලක තරම

රාජ්

නිකං.... කාලකන්නි සතුටක් දැනෙනව. නේ?

හිරු

එක එක්කෙනාට, එක එක විදියට.....

Lishan Puwakowita

මධුරංග : :)

හසිත : එක නේන්නම්

රාජ් : මොහොතකට.., ඊට පස්සේ මහා මුස්පේන්තු බවක්

රොබින් : ස්තූතියි.

හිරු : අනේද කියන්නේ..!

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්