කවුළුවෙන් ඈතට

ගැලවුණු කරාබුව
තවම 

පුටු කවර යට
කැඩුණු වීදුරු වලලු
කැබැලි සී සී කඩ


උණා දැමි ඒ දුහුල් සළුපට
අඩක් අසබඩ වැටී යහනත
තවම අවසන් නොවුණු මිදි යුෂ 

වැටී එබඳුන යුෂ ගලයි දසඅත

කවුළුවෙන් ඈත පෙනෙන
අඬ සදක මිහිරස

ප්‍රේමිය..,

සුවඳති මල් පිපෙන්නේද
සුර්යයා හිනැහෙන්නේද
ආදරය දොරේ ගාලා යන්නේ ද
එක විටෙක නම්

ඔබ තුරුළු වන්නේද
මට හාදු දෙන්නේද
අතොරක් නැතිව කියවන්නේද
මා තුරුලේ නම්

මියෙන්නට බිය නැති
ආදරය මට හිමි
මේ නිහඬ පෙම් තල මත
අප ගී අසනා නිසාවෙනි


නිසල රැයක දී | බක් මස

Nirvana

Souls
intertwined
locked
and
tangled in a web of samsara

Gasping for breath
reaching the Nirvana.
Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්