පොඩිත්තියේ…..,

004

අතේ තියෙන මල්
තරමට
අනාගතෙත් සුන්දර නම්
රියෙන් රියට යන
පැන පැන
කාසි හිඟන්නේ නෑ
නුඹ...?


ඡායාරුව බූන්දියේ රූකළසකින් සොරා ගන්නා ලද්දකි..

7 ක් අදහස් දක්වලා.:

Cioara Andrei

Foarte interesat subiectul postat de tine, m-am uitat pe blogul tau si imi place ce am vazu am sa mai revin cu siguranta.
O zi buna!

LishWish

@Cioara Andrei,
Vă mulţumim pentru că faceţi un comentariu ...

@Gayandinusha,
Thankxx machan...

Upul

මචන් එ රපයයි කවියයි දෙකම හොදට ගැලපෙනවා පට්ට

දිසා

මචන් එ රපයයි කවියයි දෙකම හොදට ගැලපෙනවා පට්ට

දිසා

මචන් එ රපයයි කවියයි දෙකම හොදට ගැලපෙනවා පට්ට

-බිன்ku-

La naiba cu tine, tu nu-mi spui, atunci când l-aţi trimis-o! foarte emoţionant gratuit-poezie!

Poate fi ea se uita la masina pentru o parcelă sau ceva de mâncare?

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්