ඕයි??

ලයික් පොකුරක් හිඟා කන්නට
කොමෙන්ට් වපුරා පසිඳු වන්නට
දෙතුන් පොලකම ශෙයා වෙන්නට
ලියුවා කවියක් බිතක තදකර

ඇයත් මා දෙස පෙමින් බැලුවට
මගේ ආදරේ නිහඬ වූ වීට
හිත වටේ පියවරම මැන්නට
කියෙව්වේ නැහැ බිතේ කවිපෙළ

ඇය ඇරෙන්නට පොතට යන එන
සැවොම කියවති අහෝ කවි පෙළ
කියන කිසිවක් නොතේරෙන ලෙස
ඉන්නේ වැනි වැනි කුමන කරුමෙද

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

ආගන්තුකයා | Stranger

තේරෙන්නේ නැති නිසා වෙන්න පුළුවන්..

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්