සුලබ කලාතුර

විජිනි පත් සැලෙනා අතුරින්
ඉඳහිට ඇසුන හඬ සතියකට
වරක් දෙවරක්
සිහින් සිනහවක් දෙකක්
fb චැට් එකක් පතුලෙන්

පරණ මතක,
හිස් වූ කොපි කෝප්ප,
ෆෝන් ඕෆ් වෙනතුරු
දඟ කරයි තාමත්
කිසි මහන්සියක් නැතිව ඉඳහිට

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

Warna Kulakaya

ලස්සනයි මචන්
ජයවේවා!

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්