(නි) සල

නිසලව හිඳීමි
සැරපරුෂ සිතුවිල්ල අස
රුදුරුව දැවෙමි
නිසසල හදවතක් ගැන

අහිමි වේ යැයි බියව

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්