~අපරාධය සහ දඬුවම~

සැඟවූණු තැනට යාබද
ගසක් ඇත මහ රූස්ස
අසලින් තබා අසිපත
කුමරු බට ඒ ගඟුලට

දොවා මුව දෝතින්
බලත් කුමරුන් සැකයෙන්
රුපුන් සැඟවී පහර දේදැයි
නොදැන සියොළඟ ගැහෙමින්

මාළිගේ හුරුපුරුදු පෙම් කෙලි
කරමින් සිටියා නම් තුටින්
නැති මෙවැනි බෝ දුක්
නොමනිවැස් වේ මේ රුක්තැන

තන්හා වී කිරුළට
හුරු නොමැති කඩු අතගෙන
ආවාට සටනට
මෙහෙම වී නම් මදි මට

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්