කට කපලා තව ෂොට් එකක් උගුරට..


හැම විටෙකම
කියන්නට කතාවක්
මට ඇත

බඳුන වටා රොක් වෙන
මිතුරන් එය අසන්නට 
සැරසෙත..

මගේ දුක කියන්නට
කියන දුක අසන්නට
සවන යොමුකරන'තර 

"අයියේ ගහමු තව අඩියක්"

කියා හැමවිට 
වීදුරුව පුරවන
දුඹුරු වර්ණිත 
පොකුණු දිය මත
ඇසේ කඳුලැලි 
දියව යනවිට
පාලු කපනා 
නුඹ සොයුරු පෙම

ඒක හරි තද බැඳීමක් බං!!! 

කට කපලා තව ෂොට් එකක් 
උගුරට..

5 ක් අදහස් දක්වලා.:

දේශක යා

තනි මෝරෙක්.. හැක්

ruwan
This comment has been removed by the author.
Ruwan Liyanage

බීර මල් සුපිපෙන ...

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්