උණුසුම් හිම බෝල

මතක් වී සිත
කීරි ගැසෙතැයි
බියෙන්
ශීතලට ගුලිවෙමි,
ශිශිරයට නතුවෙමි.

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්