අහිමි පුතුනි මේ අසපන්

නිමිත්ත: දසමස කුස දරා ජනිත කරන ලද තම පුතු කුරිරු ලොව විසින් පාපතරයෙකු හවට හරවා.., අවසන සමාජය විසින්ම ප්‍රතික්ශේප කර වෙඩි තබා මරා දැමීම.
[පාතාල කල්ලි නායක ආනමාළු ඉමිතියාස් වෙඩි තබා මරා දමයි..! - ලක්බිම 10.07.2009 ]

A-crowd-gathers-outside-S-001

චන්ද්‍ර බිම්බ යට ඉපදුණු
මාර අසුර සේනාවක්
යන්ට තනයි රැගෙන වැරෙන්
මා පුතු පැටි උකුල් පැසෙන්

කුරිරු ලොවක් කර සැරසිලි
පුතු ව යවයි පා තබනට
එපා මපුත රැවරෙන්නට
මායා ලොවෙන් නුඹ මිදියන්

නා වෙසින් ම එයි නුඹ හා
මිතුරු වෙන්ට දී පඬුරූ
හසු වෙන්නට නොයන් ම පුත
එපා නුඹට සන්තෝසම්

මුව සමකින් විලිවැසුණූ
වුර්ක රෑන නුඹ මිතුරූ
හුරු කරවයි නෙක පුරුදු
රැක ගනියන් නුඹ සිත් රූ

මා ලොව ගිණි නිවූ පුතුන්
මා තනි කර දමා ගියොත්
වැනසේවා නුඹ සංහති
සේදී ගොස් පොලෝ තලෙන්

2 ක් අදහස් දක්වලා.:

දුකා
This comment has been removed by the author.
-බිன்ku-

Lui sociale şi de fond a făcut ca el să moară aşa!

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්