එක්ව පිපි මල් කිහිපයක් අස
කවදා හෝ පිපී සුවඳ දේ යයි
පොරොත්තු වූ පොහොට්ටුවක් විය
නොදැන සිටියේය කිසිවෙකු පිපෙන තුරු එය
නෙළුමක නොව කිඩාරමක් බව..

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

amila chathuranga

කුටියක් ඇත ලක්ෂණට..
නැත පුවරක් අහල පහලක
විය හැක දේවාලයක් හෝ එවැන්නක්
සිතා ගිය තැන ඒ අසලට..
ආවේ ඇමෝනියා සුවදක් නහයට
අහා..ඒ මොඩර්න් වැසිකිලියක් නොවැ.

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්