ස්වප්න බියකරුව2 ක් අදහස් දක්වලා.:

තිස්ස දොඩන්ගොඩ

පළවෙනි 7/15 හරිම සංකීර්ණයි
ගොඩක් වතාවක් කියෙව්වා ඇඟට ගන්න
සෑහෙන ප්‍රයෝගයක හිරකරනවා කියවන්නාව
මරු! - ජය!

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්