සඳ කිරණ සහ තරු කැට

සඳ දියරින් දෝතක් ගෙන
උඩ දමමින් නරඹන කල
සඳ කිරණට සඳ ලඟ වූ
තරුවක් පෙනුණයි

ඒ තරුකැට රිද්දන්නට
සඳට තවත් ලංවෙන්නට
තම අදහස පවසන්නට
සඳකිර සිතුවයි

තරු කැටයෙන් උදව් කිමද
ඔබට උදව් මගෙන් නේද
තරු කැටයෙ චංචල බව
ගැනම ගතු කියයි

පෝයෙන් පෝයට වෙන්වෙන
සඳ කිරණට වඩා සඳට
හැමදාමත් ලඟින් ඉන්න
තරු හොඳ කීවයි.

Gs_Greyscale_moon_1680x1050

3 ක් අදහස් දක්වලා.:

gayandinusha

තවත් එක් සුන්දර අදහසක්.....

LishWish

ස්තුතියි

Anonymous

පෝයෙන් පෝයට වෙන්වෙන
සඳ කිරණට වඩා සඳට
හැමදාමත් ලඟින් ඉන්න
තරු හොඳ කීවයි.

නියම අදහසක් ලිෂාන්

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්