ඉඟිය.

එක තනි ඉඟියක ට ආදරේ කරන්න ට
තනි ඇසකින් බැහැ ඉඟි මට දෙවන්න ට
ඉඟිබිඟි පා කරන ආරාධනාව ට
ආලය කෙසේ තනි ඉඟියෙන් පාන්නද?

අනංග [cupid]

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්