ජිල් බෝල හොද්ද.

ආඬි හත් දෙනාගේ කැඳ හැලියෙන්
පොඩ්ඩක් ඉල්ලගෙන හදපු,
පැය 13140 ක් හැඳි ගාල ගාල
ලිපෙන් බාල
රහ බලන්න කොප්පෙට දාගත්ත ට පස්සේ
බලනකොට ඉතුරු උනේ
රත් උන කොප්පෙකුයි
පිච්චුන දිවකුයි විතරමයි...

2 ක් අදහස් දක්වලා.:

gayandinusha

ඒකත් ඇත්ත තමයි......

Anonymous

ආඬි අට දෙනාගේ හොද්ද

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්