බන්ධන

grid world

නොදන්නා කිසිවෙකු
වෙයිද මේ ලොවතුල
අඳුණන්න ට අපහසු
සිතුවිල්ලක් හැර

නොදන්නා හැඳිනීමක්
වෙයිද කිසිවෙකුතුල
සිතා ගන්නට ට අපහසු
ලෝකයක් මිස

නොදන්නා සිතුවිල්ලක්
වෙයිද මේ ලොවතුල
අඳුනන්නට අපහසු
කිසිවෙකු මිස

නොදන්නා ලොවක්
වෙයිද මේ සිතතුල
අඳුණන්න ට අපහසු
හැඳිනීමක් හැර

රූපානුග්‍රහය► http://goo.gl/97d6Q

2 ක් අදහස් දක්වලා.:

කුෂාන් ඇස්. වන්නිආරච්චි

සමහර හැඳිනීම් කොතෙක් කළත් අඳුනන්නට නොහැකිය...
හිතන්නට යමක් ඉතිරි කළ පබැඳුමක් විය මෙය...

Ansh Lucky Sri Jay

මේක නියමයි..
අද තමයි ඔන්න කාලෙකින් බ්ලොග් කියවන්න ගොඩ වැදුනේ..

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්