ගුරුවර

sir

විසල් ලොවක අරුමය විඳ
පසල් දන්ව්වක හදවත
තබා නොගෙන දිව මතුරක
ලෙසින් දිලෙන්නා

ළතෙත් පසට තබමින් බර
විදත් ලොවක දැකි මහමෙර
සතර උගෙන ගෙන කරමත
බරක් තබන්නා

ගෝල පුතුන් සුව විඳිත්ම
නුඹ බරවී හැරමිටියට
සිල්ප සතර දී නොමසුර
තුටින් දිලෙන්නා

ලොව කවරෙක පැමිණ ගියද
නුඹ මාලොව එක පියනම
ඒ නොවෙනස් වේ සදහට
ගුරුවර වන්නා

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්