ගහනය

gahanaya copy

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

නොදරුවා

හ්ම්..... අනිත් හැම දෙයක්ම ළඟයි කියල හිතෙන වෙලාවට තමන් ළඟින්ම තියෙන්න ඕනෙ දේවල් හුඟක් ඈතයි කියල හිතෙනව.

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්