පළිගැනීම

razor

නිමිත්ත: අතීතයේ සා/පෙළ අසමත් කළවරදට කරණවෑමියා පාසල් ගුරුතුමා මරයි.-පුවතක්

උසස් පෙළ ට
අසමත්
කළ
වරදට
කරගල ගාන
බාබරයෙකු
වුණ
කරුමෙට
ගන්න
පළිය
ගුරුතුමනි
උඹේ

බෙල්ල

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

-බිன்ku-

සිරාවටම? කොහේද ඒ??

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්