රීදී සඳවත

නිතර මතකයට එන
සුමුදු පියවර
රිදී පා සලඹින් හැඩවන
වදන් නොතෙපළන සඳ
කෙසේ පවසම්
ඒ සොඳුරු බව..

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්