හුදෙකලා ශිල්පි තෙම

කුටියක තුලට වී
නොතේරෙන බස් මුමුණන
කවදා හෝ නො ඇසි
තරංග සුසර කරවන

කිසිවෙක් නොමැති
නිල්ලට ම පෙම් කරන

කඳුකර කුළුනේ
හුදෙකලා තාක්‍ෂණික ශිල්පියෙකු
වෙමි මම..

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

වැව් ඉස්මත්ත

නියමයි යාළුවා.නිදහස උපරිමේට භුක්ති විදින්න පුළුවන්

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්