ආලවන්තයින්ගේ දිනයේ [තේරුමක් නැති මාතෘකාවක්]


නුරා කියමන් ගිලිහිලා
ප්‍රේමයක් උපන් තැන සොයා
කිසි හිතක නැති ප්‍රේමයක් ගැනම
පතන්නට මම හුරුවෙලා

රුදුරු ලේ පිරි තෙපුල් දහසක්
සිනහවෙන් සුහද ඉවසලා
කාලයක් නොමැති මතකයක්
මොහොතකින් මා ඉවතලා

නොමළ ගෙයකින් අබ මිටක්
ආලයෙන් නොපිරි හදවතක්
තනිකමේ තිබු ගුරුත්වය මතම
ඇතුළු හදටම ඇලවිලා

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්