දිය තුවක්කුව

රූප රාමුව සොරාගත්තේ කර්ම චිත්‍රපටයේ තේමා ගීතයෙනි.

5 ක් අදහස් දක්වලා.:

අවතාර්

එක අතකින් ඇත්තනේ බලන් ගියාම

බණ්ඩා...

ලොකු කතාවක් පුංචියට කියලා...

Anonymous

අපූරු ගැලපීම!

PM

ඇත්තටම එක එහෙමද?

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්