අතීතයෙන් ගඟ ගලා බසී

4 ක් අදහස් දක්වලා.:

රවා

වචන සීමීතයි ... විඳීම අසීමීතයි...

hare :-)

සේකර
අපි හැම පෙම් ඉසව් වල
සැරි සරන අපූරුව!

දේශක යා

සේකර වගේ තමා අපිත්, වේදනාව විදින කොට ඒක අකුරු කරන විදිය..

සිරාවටම අගෙයි ලිෂ්. උඹ ලියන කියන ඒවා ගැන කියන්න දෙයක් නෑ. මම ලැයික් ඒවට...

arugeadaviya

ඉතාමත්ම අගය කරමි.මොහොතක් කිසිම දෙයක් ගැන නොසිතා සිටියෙමි.

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්