රතුපස්වල..,

රතු පස්වල
රතුපස් වල
රතු පස් වල
පස් වල රතු
වල රතු පස්
රතු පස්
රතු වල
පස් වල
රතු

...

4 ක් අදහස් දක්වලා.:

දේශක යා

තව සතියක් ඉවසන්න “ර“ ත් ඉවරයි.

දේශක යා

මම ආසම පොතක් තමා රන් රෝස. ඒක නිර්මාණකරනයේ අත් පොතක්. පරිවර්තනය කරපු “ආරියවංශ රණවීර“ මහත්තයාගේ නමත් පොඩ්ඩක් දැම්මොත් හොදයි නේද? ඒ තරං වටිනවා ඒක..

හිරු

දැන් විස පිටි කිරි

විස පිටි කිරි
කිරි පිටි විස
පිටි කිරි
කිරි පිටි
කිරි
පිටි
පි

ඊට පස්සේ තව එකක්... ඔව්වා ඔහොම තමයි...

Lishan kasun sri

//--
දේශක යා
මම ආසම පොතක් තමා රන් රෝස. ඒක නිර්මාණකරනයේ අත් පොතක්. පරිවර්තනය කරපු “ආරියවංශ රණවීර“ මහත්තයාගේ නමත් පොඩ්ඩක් දැම්මොත් හොදයි නේද? ඒ තරං වටිනවා ඒක..
--//

ඇතුළත් කලා..! ස්තූතියි මතක් කිරීමට :)

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්