• පුනර්ජනනීය දේශපාලනය •

[කවියේ අවසාන වු තැනින් යලිදු මුලසිට කියවන්නට ගැනීම තුල ඔබට මෙහි ඇති චක්‍රීය බව පිළිබඳ අදහසක් ගනු පහසුයැ.]

මුලින්ම අසාදාරණයක් වෙනවා
ඒකට කලකිරෙනවා
පස්සේ නැගීසිටින්න හිතනවා
විරුද්ධවාදීන් දකිනවා
උන් පරාජය කරනවා

ජනතාව මේකත් දකිනවා

ඔවුන් සිතනවා
රූප දකිනවා
පුවත් කියවනවා කතා කරනවා
සිවිල් රුව මැවෙනවා
මැවෙනවා නොව තනනවා

ජන මතය ලැබෙනවා
ඔහු උඩට නගිනවා
පළා ලොව දිනනවා
අනාගතේ දකිනවා

ජනතාව මේකත් දකිනවා
සද්ද නැතිවම ඉන්නවා

දෙවියා උඩ ඉන්නවා
ඔහුට මෙය පේනවා
මූ පොරක් යැයි සිතනවා
ඔහුව පස්සෙන් හඹනවා

ඔහුට මෙය දැනෙනවා
දෙවි පහස මැවෙනවා
විඳිනු ආසා කරනවා
දෑත සවිමත් කරනවා

චූටි සවියක් දැනෙනවා
පොර ටෝක් වැඩි කරනවා
ජනයා තලලා පෙළනවා
අසාධාරණ කරනවා

6 ක් අදහස් දක්වලා.:

දේශක යා

ඒෙසමැයි ෙම් නම් චක්‍රයැක්මැය

ගල්මල්-Coral

65ක් පිරිලත් තවම පැන්ෂන් යවන්න බැරි රාජ්‍යතත්ත්‍රිකයාගේ චක්කරය

Naleen Dilruksha

අසම සම යතාර්ථවාදී චක්‍රය. හරියටම හරි.
Samakaya Wate නලින්

hare :-)

ඒක තමා සීන් එක! :-(

PM

ඇත්ත කතාවක්

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්