මැදින් අවසන් කර්ම චක්‍රය


4 ක් අදහස් දක්වලා.:

දේශක යා

දෙපැත්තම ඉවරයි මැදින් කැඩුනොත්..

එඩ්වින් පීරිස්

සිතට දැනෙන,කලක් පවතින කාව්‍ය සංකල්පනාවක් ...හොදින් වින්දා .

Naleen Dilruksha

කදිම අදහසක් අපූරු බස් වහරකින්. නියමයි ලීෂාන්..

බඩී

ලස්සන කවියක්... ඇත්තටම :)

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්