අඳුරු රැයක ඉල් මස

2 ක් අදහස් දක්වලා.:

Neranji Suakkana

හා හා ලොකු අයියා... දැන් හෝ ගාලා කවි ලියනවා වගේ :p

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්