එම්බා සිනහව..,

5 ක් අදහස් දක්වලා.:

ඉන්දික

ලස්සනයි ලිෂ්.එළ!!

දගකාරී

දුක
මිහිරිද කෙතරම්
සබද..,
මට
දුක වත්
නොමැත

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්