මගේ Rock පෙම්වතියබස් රේඩියෝ බ්ලොග් සතිය
බ්ලොග් සම්මාන මිතුරු පිටුව► www.facebook.com/syndi.buzzradio
අහන්න නවතම තොරතුරු ► www.buzzradio.lk
බ්ලොග් සම්මාන සින්ඩිකේටරය► syndi.buzzradio.lk

8 ක් අදහස් දක්වලා.:

Pasan

සුපිරියි....!!!

පූසා

තෙවසක් යනු කොච්චර කාලයක්දැ
ගවුම් වල මල් වැටී
තැලී පොඩිවී යන්නත් කල්යැ! :D

uwiniran

නැවුම් හැඟීම්...........!!

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්