අපි, සුසුම් හා අන් අය

අපිට අපි  ගැන කතා කරන්නට
වෙලාවක් ඇත්තෙම නැද්ද
අපිට අපේ නොවන අය ගැන
කතා කරනවා හැරෙන්නට

හිස රිදුම් මතක  වේදනාවන්
ප්‍රේමයත් සමඟ මුසුව රිදුම් කරන කල
කොහේ කවදා කරම්ද පෙම් වත් කතා
දෙපසට වී සුසුම්ලනු මිස

බක් මස, 2012දී ය.

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්