යොදුනක් උඩින් හමනා හුලඟකට
තමාවත් රැගෙන යන්නැයි
කියා ලෙලදෙන
පහතින් පිපුණු පොහොට්ටු..

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

දේශක යා

සෘංගාරාත්මකයි...

මොකද අපේ බස්සිට පුස් පාට් දැම්මේ පොත අස්සන් කරගන්න ගිහිල්ලා.. හැක්...

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්