~මම~
සේයාරුව අන්තර්ජාලයෙනි | කවිය මගෙනි 

3 ක් අදහස් දක්වලා.:

N.s.k. warnakulasooriya

සොඳුරු අහිමි වීමක් ගැනද?
ලස්සනයි
ජයවේ ලිෂ්!

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්