පෙම්කරමි

ආදරය මෙතරම් අරුමක්කාර යැයි නොසිතුවෙමි
දැකුමත් සතුටක් වන අරුමය ම අත්විඳිමි
ඔබෙන් ලබනා පෙම්වදන් පිලිගනිමි
නුඹ පන්හිඳෙන් ගිලිහෙනා අකුරටත් පෙම්කරමි

3 ක් අදහස් දක්වලා.:

ish

සතුටුයි...

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්