යමුද අපි සුහදිනිය

විටෙක මටත් ආසයි
නුඹ රැගෙන තායි අවන්හලක
ඉටිපන්දමෙන් අඳුර දුරු වූ 
රෑ කෑමකට එක්වෙන්න

tom yum සුවඳ මැද
papaya salad රසවිඳ 
තොල් පිට පෙරලා ගිණි රසය විඳ
milky iced green tea බොන්නට
හරිම රස කෑමකි කියා 
ගුණ අසන්නට

එ මතු නොව සොඳුරිය
දිගු කාලෙකින් නොදුටු නුඹ දකින්නට
සල්ලාප පෙම් බස් දොඩන්නට
ප්‍රේමයෙන් තුරුළු වන්නට

යමුද අපි සුහදිනිය
ඉටිපන්දමෙන් අඳුර දුරු වූ
රෑ කෑමකට එක්වෙන්ට
තායි අවන්හලක


3 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්