මල හා බමරාගේ ආදර කතාව.

නිමිත්ත : තම තරම නොදත් අලි පෑටවෙකු කාචය කින් මලක් දෙස ඈස යොමුකල විට ගලා ගිය සිතුම් ප්‍රවාහය.

මලක් නටුවෙන්
ගිලිහුනු කල
ඒ මලට ආ පොඩි බමරා මම....

කාචයකින් බැලූ කල
ඒ බමරෙකු නොව
අලියෙකු බව පෙනුන සඳ.......

ඒන්ම මල දෙස
බැලූ කල ඒ මල තවමත්
සුපිපුනු මලක් ම විය.

දයාව ගලා ගියේය....
ආදරය ඉපදිනි........


ලිශාන් කසුන් ශ්‍රී සමඟ කෞෂි ආරියබන්දු....

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්