මරුවා එනතුරු

dying2

ඇස් කෙවෙනි රිදුම් දෙයි
බලා සිට
මරුවා එනතුරු
ඇට කූඩුවට ඇලවූ
සවු කරදාසි සේ
සිරුරු චර්මය
ඇලී ගැලී ඇත

කොහ් කොහ් හඬින්
ඇලලී ගිය
කම්පනය
ඇට කූඩුව පුරා රැව් දෙමින්
වේදනාවේ කුරිරු බව
හිතට මුමුනයි

දුර් වර්ණ වූ
අඳන් සරන් කොට්ට මෙට්ට
අබලන් වූ
දිරාගිය මිනිස් පොල්කට්ට
පිට තබා ගෙන හූල්ලයි

කවදා කොහීදි කෙසේ....
මරුවා
මා පසුපස ඒ දොයි දන ගනු රිසින්
ඩාස හැර හිස් ඔසවා බලන කල
රතු පැහැති හැන්දකින් මාහ ට....
ලොව තන්හාව
පැ හතරෙන් හතරට පොවයි

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්