නංගි ගේ සෙරෙප්පු පාර.

ඇයි නංගී අපි කලු ද...?
කියලා ඇහුවෙ
කට වාචාල කමකට
සෙරෙප්පු පාරක් කන්ට
බලාපොරොත්තුවෙන් නෙවෙයි...
ආයුබොවං
මයෙ දෑහෙ
වර්ණාන්ධතාවෙන් පෙලෙන හන්ද.. .

2 ක් අදහස් දක්වලා.:

chathumal

එල එල...... පට්ට......

chathumal

ල0ගදි වෙච්ච එකක්ද.......?

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්