සම නැති ආදරය

කවක් ලියනා සඳ ආදරය ට
කවි වැල් ගොතමින්
සඳක් පායන කල අහසේ
හැම ගණඳුර නසමින්
මම කවි ලියම් ද නුඹ ආලෙට
සඳ සම කරමින්
නැත සඳ පිවිතුරු නැත නුඹ
ආදරෙ තරමින්

the-kiss

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්