ස්තූතිය් පොත් රාක්කය

ලොව දිනන්න ට
ජය ලබන්නට
කඩඉමින් පැන සමත් වන්නට
බුද්ධිය දුන්නා ට නොව
ඇය ට මා දුන් හාදුව
මුලු ලොවින් ම වසන් කලාට....

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්