සින්ඩිකේටරය පරික්ෂා කිරීම.

මෙම තැත මාගේ සින්ඩිකේටර පරික්ෂාව සඳහා ය.

1 ක් අදහස් දක්වලා.:

-බිன்ku-

ඔබේ බිලෝගය සින්ඩියට ඒකතු වීම ගැන සතුටකි!

දිගටම ලියව, ජය වේවා!

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්