අලුත් අවුරුද්ද හා අපි

අහස් කූරු යවලා රවි චක්කර පත්තු කරලා
නෑයින් ට සාද පවත්වලා
ඉවර වෙලා
පස්ස බැලුව ම ඉතුරු වෙලා තිබුණේ
බුන් බවට පත් උනු මේසෙකු යි
හිස් වෙච්චි පොකැට්ටුවකුයි
විතරම යි
අම්මා පල්ල..........

Night__s_Sorrow_by_abuseofreason

2 ක් අදහස් දක්වලා.:

සහතික ඇත්ත

LishWish

හ්ම්ම්ම්...

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්