කරදරකාර ආදරය.

හැමදාම බීගෙන
ඇවිත් මට කරන කරදරය
ආදරයක් විදියට
දකින්න
බැරි කාලකණ්ණිකමට
දුන්න පිහි පාරට
නලලෙන් විද්ද
ලේ පාර බිත්තියෙ
තිබුනෙ...
කල්ප කාලාන්තරයෙ ම
හැම මිලි තප්පරේ ම
උඹව මතක් වෙන විදිය ට....

Blood_Knife_Revisit_by_DeadlySemicolon

0 ක් අදහස් දක්වලා.:

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්