ඉවසපන් ම පුත

මනින තුරු
ගත
මිල මුදලින්
සොඳුරු බව තලා පෙලා
වගුරවන තුරු ඒමත. . . .
රාගය

කුස පුරවන්න ට
නව වසර ට නව ඇඳුම්
ගන්නට

ඉවසපන් මගෙ පුතෙ
අද ට විතරක්
ලුණු කැඳ බී

අම්ම ගේ
ගත විකිණෙන තුරු
ලන්කාරෙ
උඹ ගත සරසන්න ට. . .

2 ක් අදහස් දක්වලා.:

Anonymous

විරලයි කදිමයි

Post a Comment

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්