වෘද්ධ හෙවත් අවසානයට මොහොතකට පෙර


තිතක් නැති

නිවන්නට
නැත ගිනිදැල්
සිතන්නට
හද හැමකල්
පිරවි ආදර කතා
අතරින් ගයමි
මම ගුණ ගී
නුඹේ

අලස ප්‍රේමය මත
පිපෙයි මම
විලස
සේකරගේ කවියක


(මේ miniකවියේ 18-12-2012 දින පල වූ "කවියක්" වැනි එකකි.)

Prototype

මා
කලකට පෙර
ප්‍රේමයේ මූලාදර්ශය
දුටුවේ නුඹෙනි

කල් යත්ම

ප්‍රේම හුවමාරුව තුල
එකිනෙකා පරිණතවෙත්ම
සංස්කෘතික වූ සියල්ලම
භෞතික විය

භෞතික නොවූ නවමු
පෙමක මූලාද‍ර්ශයක්
කවදා හෝ නුඹෙන්
එළි දකීවි යැයි කියා
අත හරින්නට
හිත දුන්නමුදු
තව තවත්
ඉවසිලිවන්ත වෙමි

මේ
ආදර ප්‍රෙහේලිකාවේ
නවමු මංපෙතක්
අපේ ආදරය
සෙවුවොත්

එදිනට

මට හොරෙන්
මා හිත කරන
ප්‍රේම නිදර්ශනය
සෙවිල්ල
අත හරිමි.

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්