අනපේක්ෂිත

monk_alone

පාත්‍රය මා අස
ගඟ ගලයි පහලට
උඩුගමට යන්නට
පැතුම් මා පැතුවට

චීවරට පෙර කල
නිමක් නැති පවුකඳ
සේදෙයිද වැන්දට
කැලණියේ වෙහෙරට

පාත්‍රය මග තබා
පැන්නමුදු දියඹට
නොගියේ ඇයි උඩහට
ගිලීයයි පහලට

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්