ආදරය ද මේ..?

නොවැලැක්විය හැකි
හේතුවකින්
වැලැක් වූනු යමක් වේද
ඒ අපගේ ආදරයම
හැර අන් කිම??
Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්