කට කපලා තව ෂොට් එකක් උගුරට..


හැම විටෙකම
කියන්නට කතාවක්
මට ඇත

බඳුන වටා රොක් වෙන
මිතුරන් එය අසන්නට 
සැරසෙත..

මගේ දුක කියන්නට
කියන දුක අසන්නට
සවන යොමුකරන'තර 

"අයියේ ගහමු තව අඩියක්"

කියා හැමවිට 
වීදුරුව පුරවන
දුඹුරු වර්ණිත 
පොකුණු දිය මත
ඇසේ කඳුලැලි 
දියව යනවිට
පාලු කපනා 
නුඹ සොයුරු පෙම

ඒක හරි තද බැඳීමක් බං!!! 

කට කපලා තව ෂොට් එකක් 
උගුරට..

Return top | ඉහත්තාවට නැවතත්